Home

Dopravní úrazy dětí

Prevence dopravních úrazů u dětí - Zdraví

Pokud si uvědomíme, že z celkového počtu všech úrazů dětí tvoří dopravní úrazy více jak 40 % a úmrtí přes 30 %, vyplyne nám závažnost této problematiky. Za bezpečný pohyb dítěte v silničním provozu v první řadě odpovídají jeho rodiče - škola může dítěti dát v rámci dopravní výchovy pouze základy. Tedy pokud počítáme úrazy dětí do 14 let. Někdy statistiky uvádějí děti do 19 let a tam je to téměř 300 smrtelných úrazů ročně. Úrazy dělíme na dopravní, školní, sportovní a ostatní. Nejvíce je ostatních - spadají tam úrazy domácí, ve volnočasových aktivitách (na hřišti) Úrazy dětí v ČR za rok. Úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtnosti dětí a významně se podílejí také na dětské nemocnosti. Každoročně v ČR kvůli úrazu přibližně 200 dětí zemře, 3000 dětí je po úrazu invalidních, 35 000 dětí je pro úraz hospitalizováno, 550 000 dětí je ambulantně ošetřeno a kolik úrazů, které nevyžadují lékařské ošetření. Sečteno a podtrženo, pro většinu dětí nejsou odběry na COVID-19 žádnou dramaticky zatěžující záležitostí. Vhodnou domácí přípravou to ale rodiče určitě zjednoduší. A pokud má dítě obavy z lékařů obecně, určitě je namístě domluvit se i se zdravotníky, aby nespěchali a všechno vysvětlili

Úrazy hlavy jsou (i) v dětském věku význam-nou příčinou závažné morbidity i mortality. Přesto je jen velmi malá část z dětí, které z tohoto důvodu podstupují lékařské vyšetření, ohrožena závažnými zdravotními komplikacemi. Doposud neexistuje jednotný diagnostický algoritmus Dopravní situace: Aktuality Dálnice v ČR Silnice I.třídy Ostatní Města Praha Brno Kraje Hlavní město Praha (kraj) Jihočeský kraj Středočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj.

Program je koncipován separátně pro předškolní věk, školní věk, rodiče a ostatní osoby, které o děti pečují (učitelé, sportovní trenéři, vedoucí dětských zájmových aktivit). Tento program zahrnuje ukázku traumatologického pracoviště a dále pak povídání s příslušníkem Policie ČR. V rámci programu bude ukázána práce dalších složek integrovaného. Dopravní úrazy jako nejčastější příčina úmrtí dětí a dospívajících . Nejvyšší podíl na úmrtnosti dětí i dospívajících mají úrazy dopravní. Dopravní úrazy představují bezpochyby nejzávažnější kategorii úrazů vůbec. Jde o kategorii zcela specifickou, a to jak vzhledem k závažnosti následků - často. Úrazy dětí nejen v dopravě. KRAJ: Jihomoravští policisté a lékaři Dětské nemocnice FN Brno se setkávají s dětskými úrazy. Společná tisková konference se dnes 5. září 2017 konala v Dětské nemocnici FN Brno. Společným tématem byla úrazovost dětí Dětské úrazy v dopravě Přítomné hosty a novináře seznámil s vývojem nehodovosti a následků na zdraví právě dětí do patnácti let na území Jihomoravského kraje. Prázdniny jsou pro děti období sice bezstarostným, ale zároveň nebezpečným. že prevence týkající se dopravní problematiky je velmi důležitá a.

Úrazy dětí - RV

protože zdraví a bezpečnost Vašich dětí nám není lhostejná! Mateřská škola Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. vytvořilo pro mateřské školy certifikovanou metodiku dopravní výchovy s množstvím obrazových materiálů , které učitelům v mateřských školách pomohou dětem objasnit důležité pojmy, základní. Mnohočetné zlomeniny, poranění hlavy, mozku nebo vnitřních orgánů následkem pádu nebo dopravní nehody, popálení a opaření, úrazy elektrickým proudem, tonutí a dušení, otravy a poleptání - to vše hrozí dětem ve světě velkých a dospělých. Úraz není náhoda. Úrazy dětí mají své příčiny, nejsou náhodné Dopravní úrazy dětí. 24.08.2010 18:43 Dle odhadu odborníků dopravní úrazy zaujmou kolem roku 2020 třetí místo v příčinách smrti nebo invalidity. Česká republiky zaujímá ve statistikách dopravní nehodovosti a úrazovosti velmi nepříznivé postavení. V ČR připadá na 1 milión osob 139 usmrcených, což je ve. Dalšími častými úrazy jsou otravy způsobené požitím různých škodlivých látek nebo léků, tonutí, popálení, opaření, méně časté jsou úrazy elektrickým proudem a vdechnutí cizích těles, které také ohrožují zdraví a život dětí. Zde vyvstává pro rodiče řada úkolů v oblasti předcházení příčinám úrazů Úrazem se obecně rozumí tělesné poškození, které vzniká nezávisle na vůli poškozeného náhlým a násilným působením zevních sil.1 V moderní společnosti je pozorován trend nárůstu počtu úrazů a rovněž narůstá jejich závažnost. Na vzniku úrazu se podílí velká řada faktorů a nárůst úrazů je vyvolán rovněž moderním stylem a rytmem života, rozvojem.

Dětské úrazy se zhruba dělí na čtyři velké kategorie: dopravní, školní, sportovní a úrazy při volnočasových aktivitách. Nejtěžšími úrazy dětského věku jsou poranění z dopravy a po pádech z velké výšky (ty vznikají při volnočasových aktivitách a sportech) Tab. 5 Úmrtnost na dopravní úrazy a utonutí v českých krajích, děti (1-14), 1950-1969. . . . .52 Úrazy dětí představují celospolečenský problém, který má nejen zdravotní, ale také sociální a ekonomické následky. Úrazy jsou také u mladších věkových skupin nejčastější příčinou úmrtí DOPRAVNÍ NEHODY A DOPRAVNÍ ÚRAZY Každou třetí minutu dojde v České republice k silniční dopravní nehodě. Úrazy dětí jsou stále celospolečenským zdravotně sociálním problé-mem. V posledních letech se snížil počet úrazů dětí způsobenými různými mechanismy, kdežto počet dopravních úrazů u dětí stoupá. V roc Na druhé straně jsou úrazy hlavy a mozku nejčastější příčinou úmrtí u dětí starších 1 roku. Těžký úraz hlavy postihne každý rok asi 200 ze 100 000 dětí, asi dvakrát častěji jsou zraněni chlapci a jejich úrazy také bývají závažnější dětí 0-14 let - 301 800 (pokles o 16 % oproti r.2009, ale stále je to přibližně každé 4.dítě v ČR), nejvíce úrazy sportovní 26% (převládají neorganizované - kolo, brusle, skateboard), domácí 20 %, školní 17 %, dopravní 6 %, ostatní 31 %

Úrazy se staly jednou z hlavních příčin úmrtnosti nejmladších věkových skupin obyvatelstva ve všech průmyslových zemích v Evropě i v zámoří. Data z USA uvádí celkem 11 000 usmrcených, 50 000 trvale postižených a 19 milionů zraněných dětí ročně. SRN uvádí 800 mrtvých a 3000 trvale postižených a Rakousko 130 mrtvých a 250 000 zraněných dětí v důsledku. Úrazy dětí v předškolním a školním věku jsou poměrně časté. Poranění hlavy při pádu z prolézačky, zlomenina při sportování či nebezpečné popáleniny. Děti jsou velmi živé a aktivní Úrazy Nejčastější sportovní úrazy

Dopravní úrazy - nejčastější příčina úmrtí dětí a dospívajících V ýR jsou dopravní nehody nejastější příinou úrazo vých úmrtí dětí a dospívajících, přestože se poet dopravních úrazů u dospělé populace i u dětí v posledních deseti letech snížil více než dvojnásobně Dopravní úrazy Představují 14% z celkového počtu dětských úrazů. Nejčastěji se jedná o zlomeniny a zhmožděniny, v řadě případů jde o kombinovaná poranění hlavy, hrudníku a břicha. Vážné zranění, způsobené dopravní nehodou, postihne každoročně více než 4000 dětí

Tab. 2: Úrazy dětí ve věku 0-14 let na základě výkazů chirurgických oborů Rok Úrazy dětí celkem Z toho zlomeniny Úrazy dětí podle místa vzniku pod vlivem dopravní školní sportovní ostatní alkoholu drog 2004 446 456 118 905 23 285 79 546 132 152 211 473 207 4 SHRNUTÍ ÚRAZY JSOU NEJVĚTŠÍM NEPŘÍTELEM DĚTÍ. Úrazy mají v České republice na svědomí ročně 300 mrtvých a další 3000 trvale postižených dětí. ÚRAZ NENÍ NÁHODA. Každému úrazu předchází konkrétní nebezpečná situace. STAČÍ TAK MÁLO, ABY SE ÚRAZ NESTAL Z dostupných statistických dat vyplývá, že podle druhu a mechanizmu úrazů, které vedly k úmrtí dětí, jsou trvale na prvním místě úrazy dopravní. Podle evidence činnosti ambulantních zdravotnických zařízení v oboru chirurgie bylo v roce 2012 ošetřeno celkem 315 436 úrazů dětí ve věku 0 - 14 let a 236 698 úrazů.

BESIP - Bezpečně do škol

 1. Dobře to ilustruje obsáhlý průzkum, který v letech 2006 až 2011 srovnával smrtelné úrazy dětí do 4 let v Německu a Švédsku při dopravních nehodách (Lesire a kol., Carlsson a kol., 2013). Údaje prokázaly, že u našich západních sousedů úmrtnost v přepočtu na milion dětí skokově vzrostla právě ve věku mezi jedním.
 2. úmrtí dětí. V průmyslově vyspělých zemích tvoří úrazy nejméně polovinu dětské úmrtnosti. Pouze polovinu úmrtí způsobených úrazem mají na svědomí dopravní nehody, druhou stejně závažnou polovinu tvoří utonutí, otravy, popálení, pády a další. Smrtelné úrazy však představují jen vrchol ledovce
 3. Obecně platí, že dětský věk (0 - 19 let) je v celém průběhu velmi rizikový z pohledu úrazů. Odlišnosti jsou v mechanismu úrazu. Závažná poranění ohrožující na životě jsou nejčastější ve věkové skupině 15 - 19 let, domácí úrazy ve věku 0 - 5 let a úrazy dopravní ve věku 11 - 15 let
 4. Těžké úrazy dětí polytrauma v důsledku pádu nebo dopravní nehody, otrava nebo poleptání, pokousání psem, dušení nebo tonutí. Na úrazy umírá v České republice každý rok cca 250 dětí, pro další dva tisíce končí úraz trvalými následky. Závažné úrazy dětí se stále opakují, jsou důsledkem stále.
 5. Také v ČR jsou úrazy hlavní příčinou úmrtí, hospitalizace a invalidizace dětí starších 1 roku; hlavní příčinou poranění dětí 0-19 s následkem smrti jsou dlouhodobě dopravní úrazy, ale také úmyslné sebepoškození a tonutí. Nejčastěji se však děti zraní doma, v okolí domova, při sportu a ve škole. 99

Všechny úrazy dětí mají své příčiny a nestávají se náhodou. Každému úrazu předchází riziková situace, kterou můžeme rozpoznat a vyhnout se jí. Úraz se tedy nemusí stát a není nevyhnutelný. Správnou a včasnou prevencí se dá všem dětským úrazům předejít Dopravní výchovou se zabývá Besip Ministerstva dopravy. Od roku 2007 se zdvojnásobil počet škol, které se dopravní výchově věnují. Možná také proto mají dopravní úrazy klesající trend Zásady bezpečné přepravy dětí a dopravní výchova v rodině. Publikováno: 13. 7. 2020, aktualizováno: 23. 7. 2020 | Kategorie: Téma měsíce. Již od mala je důležité učit děti zásadám bezpečného cestování a bezpečného pohybu na pozemních komunikacích.Sama jsem se v mateřských a základních školách, kde jsem pedagogům předávala zkušenosti z oblasti dopravní. CD je neprodejné a bylo vytvořeno v rámci projektu dopravní výchovy BESIP (2008). Děti a úrazy v dopravě - VHS (18 min.) Film je určen pro děti a mládež, je zajímavým poučením pro dospělé a pro instruktory, kteří s dětmi pracují. Stále častější jsou úrazy dětí, ke kterým dochází na silnicích Úrazy jsou stále nejčastější příčinou úmrtí dětí a dospívajících. V Česku ročně zahyne 221 dětí, to je téměř třetina z celkového počtu zemřelých. Nejzávažnější úrazy často s doživotními následky utrpí děti hlavně při dopravních nehodách

Prezentace didaktických prostředků pro dopravní výchovu na ZŠ. Úrazy dětí a mládeže ZŠ v souvislosti s dopravou. Prevence úrazů. První pomoc poskytovaná laikem. Právní odpovědnost pedagoga ve škole a mimo školu z hlediska dopravních úrazů dětí. Případy dopravních nehod dětí nebo s účastí dětí očima soudního. Úrazy jsou stále nejčastější příčinou úmrtí dětí a dospívajících. V Česku ročně zahyne 221 dětí, to je téměř třetina z celkového počtu zemřelých. Nejzávažnější úrazy často s doživotními následky utrpí děti hlavně při dopravních nehodách. Na tato neutěšená čísla se rozhodla reagovat pojišťovna MetLife, která představuje nový produkt. Aktuálně je nejdůležitější zaměřit se na dopravní politiku a úrazy dětí v domácnosti (pády, popáleniny, utonutí, udušení či otrava a podobně). Mezi navrhující vhodná opatření patří například: nastavení maximální teploty vody v domácnostech na 50 stupňů Celsia Dopravní úrazy dětí - jako cyklista, bruslař a pod. Comments. Sign in | Recent Site Activity | Report Abuse | Print Page | Powered By Google Sites. Úrazy v domácnosti jsou nejčastější příčinou úrazů u dětí předškolního věku. Představují 51 % všeh úrazů. Nejčastěji se jedná o úrazy způsobené pádem. Jejich počet s věkem klesá. Úrazy při sportu představují 27 % všech úrazů. U žáků staršího školního věku vznikaj

Autonehoda, jízda na kole nebo kolečkových bruslích bez přilby, uklouznutí a pád na zem, nehoda při sportu Nejen to může být příčinou poranění mozku. Úrazy přitom nejsou vzácným jevem; v České republice se každou minutu stane úraz nebo nehoda dítěte. Co dělat, když se dítě udeří do hlavy Naše republika má navíc poněkud znepokojující specifikum [ 2.4.1 Dopravní úrazy Úrazy dětí při dopravní nehodě jsou nejčastější příčinou úmrtí. Nejčastěji se úraz v dopravě stane při přecházení ulice, kdy dítě jde přes ulici bez dozoru dospělé osoby a nedokáže přesně odhadnout rychlost a vzdálenost vozidla. Teprve s rostoucím věkem se dokáže správn Ze statistik vyplývá, že nejčastějším typem úrazu jsou dopravní úrazy a domácí úrazy. Častěji jsou postiženi chlapci než dívky. Statistiky zahrnují také úrazy vzniklé týráním dětí. Podezření často vzbudí úraz s větší časovou prodlevou od vzniku, jehož mechanizmus neodpovídá zcela anamnéze ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 81/2004 strana 2 Na zvýšení celkové úrazovosti dětí se podílely sportovní úrazy, úrazy ve volném čase a dopravní úrazy. Podle dat z Registru hospitalizovaných pobývalo v loňském roce 19 186 chlapců a 11 959 dívek, celkem 31 145 dětí (2 % z věkové kategorie) na následky vnějších příči

Dětská úrazovost BOZPinfo

Úrazy dětí způsobené dopravní nehodou tvoří až 40 procent z celkového počtu jejich úrazů. U dětí předškolního věku tvoří dopravní nehody dokonce dvě třetiny všech úrazů. Smutným statistikám chtějí experti předcházet větší osvětou dětí za pomoci rodičů a školních institucí Rok Úrazy celkem Struktura úrazů dětí dopravní školní sportovní ostatní alkoholu drog 2004 29 004 7 725 1 513 5 168 8 585 13 738 13 3 2003 28 900 7 416 1 485 5 006 7 920 14 489 10 2 Index 2004/2003 v % 100,4 104,2 101,9 103,2 108,4 94,8 133,7 109,9 Úrazovost dětí pod vlivem Rok z toho zlomeniny Úrazovost dětí

Výchova ke zdrav

 1. Mezi nejčastější úrazy pražských dětí patří o prázdninách pády z výšky, zranění při sportovních aktivitách či opaření a popálení
 2. ář určený zejména pedagogům mateřských a základních škol a pořádaný Státní zdravotním ústavem v Praze. Se
 3. Na školní úrazy se totiž nevztahuje zákonné pojištění zaměstnavatele z odpovědnosti za škodu z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání podle § 205d zákoníku práce č. 65/1965 Sb., neboť § 365 ZP se vztahuje výhradně na pracovní úrazy, tj. na úrazy učitelů a ostatních zaměstnanců školy nebo školského.
 4. Úrazy dětí, tvoří polovinu dětské úmrtnosti ve vyspělých zemích. Jednu část tvoří úrazy způsobené dopravní nehodou a druhou část tvoří utonutí, popálení, otravy, pády a další. Vteoretické části se věnuji úrazům jako celku, jejich příčinám
 5. ář Úrazy a první pomoc u dětí I když si všichni přejeme, aby se naše děti do situace, kdy je jejich život a zdraví ohroženo, nikdy nedostaly, čísla jsou neprosná. Předvídavosti není nikdy dost a zejména malé děti jsou velmi rychlé
 6. 1. Změny v dopravních značkách. Od 1. 1. 2016 vstoupily v platnost na českých silnicích nové dopravní značky. Tyto změny v dopravě upravuje Předpis č. 294/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
 7. isterstva dopravy s pojišťovnami a různými nadacemi

Testování koronaviru u dětí - rádce pro vystrašené rodiče

 1. Nejvíce úrazů u starších dětí 0-14 let probíhá během tělocviku ve škole či během jiné sportovní aktivity. Nezanedbatelné jsou i domácí úrazy a úrazy dopravní. Naštěstí nejméně úrazů vzniklo pod vlivem alkoholu nebo nějaké drogy. Podobný trend platí i pro děti mezi 15 a 19 lety
 2. Životní pojištění vám ušetří až 3 600 Kč ročně. Neplaťte na daních víc, než musíte. Vytvářejte si rezervu na stáří pomocí životního pojištění a můžete ušetřit každý rok až 3 600 Kč (při splnění podmínek daných zákonem)
 3. Pracovní list č. 8 - Dítě má za úkol spojit dopravní značky s jejich tvary. Pracovní listy č. 9 a 10 - Dítě má za úkol najít v každém řádku obrázek, který se odlišuje od ostatních . Pracovní listy č. 11 až 15 - Procvičování zrakového vnímání a grafomotoriky
 4. Konečně jsou tu prázdniny, na které se všechny děti těší jako na nejlepší období v roce. Pro rodiče však dva měsíce volna znamenají oříšek, jak dětem zajistit co nejpestřejší program. Zároveň s sebou letní volno nese riziko dětských úrazů. Podle České pojišťovny (ČP) došlo loni v průměru k 427 úrazům denně, z toho 94 úrazů připadlo na děti do 18 let
 5. Ostatní úrazy. Autonehody, poškození pacienta a další nepracovní úrazy vycházejí z úpravy občanského zákoníku, který stanovuje, že povinností škůdce je poškozenému odčinit způsobenou újmu peněžitou náhradou plně vyvážující vytrpěné bolesti, kdy má výše této náhrady vycházet ze zásady slušnosti

PRAHA, 5. února 2014 - Úrazy jsou stále nejčastější příčinou úmrtí dětí a dospívajících. V Česku ročně zahyne 221 dětí, to je téměř třetina z celkového počtu zemřelých. Nejzávažnější úrazy často s doživotními následky utrpí děti hlavně při dopravních nehodách Úrazy - umět včas poskytnout první pomoc při úrazu je nesmírně důležité, úrazy jsou nejčastější příčinou smrtí dětí a mladých lidí do 30 let věku ( dopravní nehody, pády z výše ) 1. zlomeniny - zavřené bez porušení kožního krytu - zafixujeme, nikdy se nepokoušíme napravovat

Dopravní výchova v sou Ze statistik také vyplívá, že úrazy dětí, které se stanou za tmy, mají mnohem vyšší pravděpodobnost, že budou smrtelné, než ty, které se stanou za světla. Dalším zvýšením rizika úrazu je také déšť. Déšť zvyšuje riziko úrazu nejen za světla úrazy úmyslné. Pokud bychom v roce 2009 podrobn ěji rozd ělili jednotlivé mechanismy úraz ů, tak více jak 50 % z nich mají na sv ědomí pády, nej čast ěji p ři klopýtnutí nebo zakopnutí, poté pády z vybavení d ětských h řiš ť, pády z postele a dále již dopravní úrazy s převaho Nejčastější příčinou smrti u dětí jsou totiž právě úrazy. Jen za minulý rok jich u nás na následky úrazu zemřelo 110. Černá čísla ve statistikách se naštěstí každým rokem snižují, v roce 2003 totiž zemřelo více než 300 dětí. Přesto jsou čísla stále alarmující

Dopravní informac

SPORTOVNÍ AKTIVITY DĚTÍ -vhodný výběr sportu, pravidelný a náhodný sport, chování sportovce, hygiena, otužování DOPRAVNÍ VÝCHOVA -bezpečná cesta do školy-ze školy, pravidla pro chodce, cyklisty SPV- lexikon slušného chování a jeho pravidla LISTOPAD Oekávané výstupy Zájmová þinnost Přesahy a vazby Účastní Efektivita dopravní výchovy u žáků I. stupně - atestační prác Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Vedení společnosti nenese zodpovědnost za tyto úrazy. Celý areál je nekuřácký a platí zákaz vstupu zvířat. Do čisté zóny herny je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů je třeba mít ponožky

Dětské úrazy v dopravě - Program prevence dětských úraz

Účelem regionálního zpravodajství NZIS je poskytovat údaje o zdravotnictví a zdravotní situaci v krajích České republiky. Popisuje formou tabulkových a grafických výstupů informace o zdravotním stavu obyvatelstva, epidemiologii onemocnění a dostupnosti zdravotní péče Kritérium b) příklady možných úrazů (popálení, tonutí, pád z výšky, otrava, dopravní úrazy) Poskytování první pomoci dítěti/dětem. Kritéria a), b), c) budou ověřena formou praktického řešení modelových situací, slovní popis a doplnění budou využity jen tam, kde není praktické předvedení možné

Soutěž ukázala, jak děti vnímají práci policistůKurz první pomoci u dětí | První pomoc Hradec KrálovéLovci nehod mají útrumNelovíme klienty před nemoncnicíPPT - RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ Jaroslav Šejvl Právo a rizikovéPetr hapka - vše o tématuVolný čas | Navisport
 • Italská jména a jejich význam.
 • Zakloněná děloha priznaky.
 • Volvo b36 marin.
 • Psaní textů brigáda.
 • Vše kontakt.
 • Levná křesla do obýváku.
 • Kapky do očí alergie na předpis.
 • Motýlovitá vyrážka.
 • Hokej live ct sport.
 • Nalepovací zrcadla.
 • Scrapbook sada.
 • Zasklívací lišty dub.
 • Plavky na surf.
 • Tyler hoechlin filmy.
 • Soukromá autobusová doprava praha.
 • Joj cinema zive vysielanie.
 • Petr hapka skladby.
 • Záděra zánět.
 • Škůdci ve skleníku.
 • Pisen billie jean.
 • Obvod krku cane corso.
 • Brighton wikipedia.
 • Pkf prague philharmonia.
 • Chytrý telefon pro děti 2018.
 • Pánev vhodná do myčky.
 • Léčba schvácení kopyt.
 • Gekon chorvatsko.
 • Babské rady těhotenský test.
 • Raft by redbeet.
 • Vraždící klaun film.
 • Buddy system zlín.
 • Citáty o čekání na lásku.
 • Tamago omeleta.
 • Ztuhlá záda cviky.
 • Jak se nestresovat před zkouškou.
 • Symbol muž word.
 • Special forces europe.
 • Arsenal eurofotbal.
 • Milétu.
 • Tenderloin steak.
 • Kondiční trenér kurz.