Home

Elektromagnetické záření prezentace

6. Elektromagnetické záření c) Radar: Radio Detecting and Ranging (vyhledávání a zaměřování pomocí rádiových vln) Využívá toho, že se mikrovlny odrážejí od kovových předmětů. Za války umožňoval vyhledávat a ničit nepřátelské lodě a letadla Rozdělení elektromagnetického záření. Elektromagnetické záření je časově a prostorově, periodicky se měnící elektromagnetické pole, jehož charakter závisí na povaze vlnění. V praxi se jedná o děj, při kterém se přenáší elektromagnetická energie ze zdroje k danému spotřebiči Elektromagnetické záření a vlnění k přenosu informací, řezání, operacím, Rentgenka - zdroj rentgenového záření Urychlovače - zdroj záření gamma . Title: Elektromagnetické záření Author: Kekulovi Last modified by Televizní vysílání Prezentace aplikace PowerPoint Druhy záření a jejich použití. Tepelné záření Elektromagnetické záření vzniká přeměnou energie tepelného pohybu částic na energii záření. Tepelné záření vyzařuje každé těleso s teplotou nad 0 K (-273 °C). Prezentace aplikace PowerPoint Author: Liborek Created Date

Elektromagnetické záření (viz též elektromagnetické vlny) je příčné postupné vlnění magnetického a elektrického pole tedy elektromagnetického pole.Elektromagnetickým zářením se zabývá obor fyziky nazvaný elektrodynamika, což je podobor elektromagnetismu.Infračerveným zářením, viditelným světlem a ultrafialovým zářením (viz níže) se zabývá optika Ionizující záření způsobuje ionizaci elektroneutrálních atomů a molekul (přímo nebo sekundárně vzniklými elektrony): elektromagnetické záření ( a RTG) korpuskulární záření (heliová jádra) (elektrony) mezony neutrony Elektromagnetické záření: - schopno pronikat do hloubky a ionizovat při průchodu tkáněmi.

PPT - Elektromagnetické vlny a záření PowerPoint

Částice záření mají rychlost bízkou rychlosti světla. Je pronikavější než záření , ale lze odstínit slabou vrstvou hliníku. Záření gama Krátkovlnné elektromagnetické záření (elektromagnetická vlna). olovo Je podobné záření rentgenovému, proto jej lze pohltit silnou vrstvou olova Elektromagnetické záření; Prezentace - zákon lomu, čočky, optické přístroje; Shrnutí - čočky: pracovní list a otázky z písemek; Duben. JADERNÁ ENERGIE; Jaderné síly a jaderná energie; Štěpení jader uranu; Řetězová reakce, jaderný reaktor; Použití štěpení v praxi; Druhy jaderného záření a ničivé účink Rentgenové záření je elektromagnetické vlnění s velmi krátkou vlnovou délkou, která je více než tisíckrát kratší než vlnová délka viditelného světla. Záření bylo nazváno podle svého objevitele, německého fyzika Wilhelma Conrada Röntgena. Zdrojem rentgenového záření je obvykle elektronka, nazývaná rentgenka Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Elektromagnetické záření o vlnové délce λ (ve vakuu) má frekvenci f a jemu připisovaný foton má energii E. Vztah mezi nimi vyjadřují následující rovnice

Rozdělení elektromagnetického záření :: wirelessl

 1. Přehled elektromagnetického záření Radovan Plocek 8.A Přehled elektromagnetického záření Rádiové a mikrovlnné záření Ultafialové záření Okem zachytitelné elektromagnetické záření Zdrojem jsou vysoce zahřátá tělesa Např. Slunce, hvězdy, elektrický oblouk, speciální výbojky naplněné párami rtuti Je.
 2. Elektromagnetické spektrum zahrnuje elektromagnetické záření (vlnění) všech vlnových délek. Spektrum může být nazýváno Maxwellova duha. Elektromagnetické záření (vlnění) [upravit | editovat zdroj
 3. Název výukového materiálu: Elektromagnetické záření a zdroje světla - 9. ročník Vzdělávací obor: fyzika Tematický okruh: světelné jevy Téma: Elektromagnetické záření, druhy Zdroje světla, optické prostředí Stručná anotace: Prezentace shrnující nejdůležitější informace o vlastnostech jednotlivých druhů.

Elektromagnetické záření - Wikipedi

monitor. Monitor je základní výstupní elektronické zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických informací. Je-li připojen k počítači, je propojen s grafickou kartou, avšak může být připojen i k dalším zařízením nebo do nich přímo integrován (), monitor je přímo připojen k videokartě zasílající patřičné informace, které budou na monitoru. Co je elektromagnetické pole. Obrázek 2 - EMP, jeho složky a vlnová délka. Ionizující záření má okamžité destruktivní účinky na lidský organismus (DNA) a nachází se na nižších vlnových délkách než je viditelné světlo a ultrafialové záření. Jedná se o rentgenové záření a záření gama, jehož velikost. 11 Ultrafialové záření elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než viditelné světlo z biologického hlediska při vyšší intenzitě nebezpečné (rakovina kůže) zkratka UV (z angličtiny ultra violet) Využití: solária. Fyzika - 9. ročník - zsstipa.cz. ZŠ Zlín, Nová cesta 268, Štípa Rentgenové záření. Rentgenové záření je elektromagnetické záření, jehož vlnové délky leží v intervalu .Vzniká při přeměně energie rychle se pohybujících elektronů, které dopadají na povrch kovové elektrody, na energii elektromagnetického záření.Podle vlnové délky se rozlišuje: 1. měkké rentgenové záření - vlnová délka je větší 1) elektromagnetické vlnění se šíří rychlostí světla (J.C.Maxwell - polovina 19. století) 2) určení vlnové délky pro frekvenci 50 Hz proto děje ve vedení mají ráz kmitán

Každé elektromagnetické záření je charakterizováno vlnovou délkou, která určuje jeho vlastnosti. Přechody mezi jednotlivými zářeními jsou plynulé a často se i překrývají. Základní rozdělení (spektrum elektromagnetického záření) Paradoxem je, že nás před neionizujícím záření chrání spíše technické normy, než zdravotní, protože elektronické přístroje nevydrží to co musí vydržet člověk dle nařízení vlády o ochraně zdraví - NV č. 291/2015Sb. Elektromagnetické záření, pořad Nedej se, video Česká televize, 200 AKTUALITY ZŠ NAD VODOVODE

UV záření můžeme rozdělit podle biologických účinků do tří skupin: dlouhovlnné UVA záření (315 - 400 nm) - obvykle nezpůsobuje ani akutní zčervenání kůže, ani pálení. středněvlnné UVB záření (280 - 315 nm) - zpravidla způsobuje akutní a chronické poškození kůže VY_32_INOVACE_18_8F- Elektromagnetické vlny a záření AUTOR: Mgr. Jitka Fejtová DATUM TVORBY: únor 2014 OVĚŘENÍ: 18.2.2014 ANOTACE: Materiál slouží jako výklad učiva o elektromagnetických vlnách a záření, lze použít jako podklad pro zápis do sešitu záření Autor Mgr. Eliška Vokáčová Druh materiálu Prezentace Cílová skupina (ročník) 4. ročník NG Další doplňující materiály - Datum vytvoření 25. 2. 2013 Popis aktivity: Elektromagnetické záření - 3. část Prezentace představuje jednotlivé druhy elektromagnetického záření, jejich výskyt a praktické využití Elektromagnetické záření Elektromagnetické záření existuje od vzniku vesmíru. Neznámější formou záření je světlo. Elektrická a magnetická pole jsou částí spektra elektromagnetického záření; počínaje statickým elektrickým a magnetickým polem, přes radiové vlny a infračervené záření a konče Rentgenovým.

Radiologická fyzika Rentgenové a γ záření podzim 2008, osmá přednáška Elektromagnetické záření Viditelné světlo Helium - neonový laser Rentgenové záření Brzdné záření Charakteristické záření Nuklidy Schema přechodu 60Co - 60Ni Schema přechodu 99Mo - 99Tc Positronová emise Brzdné záření nabité částice I Brzdné záření nabité částice II Brzdné. Elektromagnetické vlnění (záření) - děj, při němž se prostorem šíří příčné vlnění elektrického a magnetického pole. Jde jednak o přenos energie, jednak o přenos částic - fotonů (přenos hmoty). Budit elektromagnetické vlnění dokáže jakýkoliv elektromagnetické oscilátory, jejichž základní souástí je cívka a kondenzátor. Vlastnosti oscilátoru však mže mít i atom látky. Zmny jeho energie jsou provázeny vznikem elmg. vlnní, které známe pedevším jako svtlo. Elektromagnetické vlnní pedstavuje dj vzájemných pemn elektrické a magnetické složky pole Zopakujte si učivo o RLC obvodu a o elektromagnetické vlně, modulaci, televizi, rozhlasu, mobilních komunikacích. Prostudujte si prezentace svých kolegů ze semináře. Fysikální seminaristé! Zopakujte si učivo o záření absolutně černého tělesa a přečtěte si tyto další informace Jak vzniká radioaktivní záření vzniká štěpením atomových jader tato nestabilní jádra se nazývají radionuklidy a proces štěpení je radioaktivní přeměna radionuklidy vysílají tři typy záření a to alfa, beta a gama Radioaktivní záření když částice při radioaktivním rozpadu jádra proletí živou buňkou, tak je.

Fyzika v 9.r. - webzdarm

 1. elektromagnetické záření. Mapa intenzity sluneční energie dopadající na Zemi. Fotovoltaický článek. Polovodičová součástka schopná měnit světlo na elektrickou energii. první fotovoltaický článek sestrojen v r. 1883 - účinnost 1%
 2. Záření γ je elektromagnetické záření vysoké frekvence, neboli proud velmi energetických fotonů. Nemá elektrický náboj, a proto nereaguje na elektrické pole. Jeho pronikavost je velmi vysoká, pro odstínění se používají velmi tlusté štíty z kovů velké hustoty (např. olovo) a nebo slitin kovů velké hustoty
 3. Úvod » Prezentace » Zobrazovací metody, přehled, RTG obecně rozdělení, RTG zářen í - elektromagnetické ionizující záření! pozitivní KL -výrazně pohlcují RTG záření ( prvky s vysokým atomovým číslem jod nebo barium
 4. Fyzika: Elektromagnetické záření a částice v mikrosvětě - sbírka příkladů 29/31. Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 4 podrobně řešených příkladů zaměřených na problematiku elektromagnetického záření a částic v mikrosvětě

Záření částicové. Záření alfa ( ) : heliová jádra (2n + 2p) těžké, malá rychlost, malá pronikavost Záření beta ( ) : elektrony, nebo pozitrony (kladné elektrony). Záření elektromagnetické (povahy vlnové i korpuskulární) . 5. Měření záření. Prezentace aplikace PowerPoint Author: navratil Last modified by. Elektromagnetické vlny a záření. nejdůležitějším druhem elektromagnetického záření je světlo. světlo jsou elektromagnetické vlny o velmi krátkých vlnových délkách . vlna se znázorňuje křivkou, která pravidelně stoupá a klesá, nazývá se sinusoida Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by Rentgenové záření. Záření Gama . Elektromagnetické spektrum je škála elektromagnetického vlnění. Ukazuje různé druhy elektromagnetického vlnění (záření - kratší vlnové délky). Rentgenové záření (l = 10 -8 - 10 -12 m → 10 nm - 1 pm Prezentace je určena na dvě vyučovací hodiny. každý atom se skládá z jádra a obalu, Záření γ- krátkovlnné elektromagnetické záření, podobné rentgenovému, pohlcováno vrstvou olova. Záření neutronové - proud letících neutronů, nejpronikavější. Je v jaderných bombách a jaderných reaktorech Ochrana zdraví obyvatel před účinky elektromagnetického záření Zden ě k Rojka Vydis s.r.o. ul. 5. kv. ě. tna 16. 252 41 Dolní B. ř. ežany. tel.: +420 603 855 05

Rentgenové Zářen

Title 12_Elektromagneticke_vlneni Author: Petr Husar Created Date: 4/11/2009 10:17:48 A

Známe několik typů záření - způsobené vlněním pohybem částic Záření z elektronového obalu Atom - v jeho obalu jsou elektrony, které při přechodu z elektronové vrstvy uvolňují fotony, což jsou částice nabité energií Pro přechod elektronu musí být zdroj energie: světelný zdroj (zářivka) chemická reakce. Kvantové vlastnosti elektromagnetického záření v gymnaziálním kurzu fyziky Aleš Lacina, Přírodovědecká fakulta MU, Brno dosavadní způsob gymnaziální prezentace [3-6] této problematiky. Za přezkoumání ovšem stojí, zda vůbec, že na rovnovážné tepelné záření (elektromagnetické pole) lze pohlížet jako na. Druh materiálu Prezentace Cílová skupina (ročník) 4. ročník NG Další doplňující materiály - Datum vytvoření 14. 2. 2013 Popis aktivity: Elektromagnetické záření - 1. část V úvodu se žáci seznámí s veličinami, které popisují elektromagnetické záření: vlnová délka - snímek 3, rychlost a frekvence - snímek 4

Diagnostické metody Radiační zkušební metody Radiometrie

Obsah prezentace: • Historie a principy dálkového průzkumu elektromagnetické záření za příčné vlnění, kde elektromagnetická vlna se skládá ze dvou na sobě kolmých vektorů pohybujících se prostorem, jejichž amplituda se mění pravidelně (sinusoidálně Záření UV: 1947 - rakety a balóny 1972 - COPERNICUS 1978 - IUE spektra Rentgenové záření (X): 1963 - raketa 1970 - UHURU 2002 - Nobel: R. Giacconi Záření (gama): 1975 - 1982: COS-B 2002 - INTEGRAL Infračervené záření: 1983: IRAS 1995-98: ISO 1995 - submilimetrové ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ 1 : 1024 NOVÁ PATRA.

Odraz a ohyb elektromagnetického záření: plošný vodič je pro elektromagnetické záření překážkou vlnění se odráží; při kolmém dopadu vlnění interferuje po odrazu s dopadající vlnou vzniká stojaté vlnění; lze dokázat pomocí dipólu a přijímače; dipólem pohybujeme v prostoru mezi vysílačem a odraznou plocho oscilující náboje emitují elektromagnetické záření Krize klasick é fyziky na přelomu 19. a 20. stolet í Jevy týkající se absorpce či emise optického záření, které klasická fyzika neuměl Spektrum EMA vln II Velmi rozdílné jevy jsou způsobeny stejnými EMA vlnami, majícími 'pouze' jinou frekvenci: Radiové vlny > 0.1 m Mikrovlny 10-1 > > 10-3 m Infračervené záření 10-3 > > 7 10-7 m Viditelné záření 7 10-7 > > 4 10-7 m Ultrafialové záření 4 10-7 > > 6 10-10 m Rentgenové záření 10-8 > > 10-12 m Gama a. Elektromagnetické spektrum - škála elektromagnetického vlnění. Ukazuje různé druhy elektromagnetického vlnění podle vlnové délky (záření - kratší vlnové délky). Elektromagnetické vlnění - má dvě navzájem neoddělitelné složky. Elektrickou charakterizuje vektor intenzity el. pole E a magnetickou vektor mag. indukce B elektromagnetického záření.-Ochrana okolního prostoru před únikem elektrického, magnetického pole či Elektromagnetické záření ší ří se prostorem a indukuje v metalických p ředmětech proud - PREZENTACE TS_Ctibor_verejne Author: PReicher

Jsou též určeny pro SRZ v oboru chirurgie v 6. ročníku všeobecného směru. Prezentace vycházejí ze skript Ortopedie, hlavní autor Doc. MUDr. P. Janíček, CSc., vydané v roce 2007, ISBN978-80-210-4429-6 a doplňují tyto texty zvláště obrazovou formou. laser, elektromagnetické záření v infračervené oblasti spektra. Elektromagnetické záření. Infračervená spektroskopie studuje interakci elektromagnetického (infračerveného) záření se vzorkem. Elektromagnetické záření je příčné vlnění, má elektrickou a magnetickou složku, které jsou na sebe kolmé. Vzniká při pohybu nabité částice 2. Elektromagnetické záření a jeho energie: Přehled elektromagnetického záření - tepelné, infračervené, ultrafialové, rentgenové a gama záření. Přenos energie zářením, elektromagnetické záření těles a černého tělesa. Fotometrie; Spektra látek, rentgenové záření

Elektromagnetické spektrum - Wikipedi

Elektromagnetické spektrum - WikiSkript

 1. Optika, fotonika a optoelektronika představují vysoce progresivní oblasti vědy a techniky, kde dochází k velmi rapidnímu technologickému rozvoji, který umožňuje současné moderní aplikace bez nichž bychom si již asi těžko mohli představit dnešní technologickou úroveň (lasery a jejich aplikace, displeje, mikroelektronika, počítačová technika, mobilní technologie.
 2. Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky. Zopakování základních znalostí a pojmů učiva o funkcích. Zavedení a vysvětlení možných zápisů definičních oborů funkcí. Příklady k procvičení
 3. i světlo je elektromagnetické vlnění (záření) Heinrich Rudolf Hertz nar. 22.2.1857 v Hamburku Zemřel 1.1.1894 v Bonnu německý fyzik, který experimentálně ověřil Maxwelovy a Faradayovy teoretické předpoklady o šíření elektromagnetických vln, a tím odstartoval cestu k vývoji bezdrátového spojení
 4. Elektromagnetické záření má duální charakter: vykazuje jak vlnovou, tak částicovou povahu. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. K611 FD ýVUT FY2 30. 11. 2016. Vlnová povaha částic de Broglieova vlnová délka h p O pk sin Braggova podmínka 2 sindn-O 2 da) RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. K611 FD ýVU
 5. Světlo - elektromagnetické vlnění 390 nm - 760 nm Přechody mezi vrstvami - větší energie - kratší vlnová délka - UV 10 nm - 390 nm. Těžší atomy - velké rozdíly energií elektronu mezi vrstvami RTG záření 0,1 nm - 10 nm. Záření g 0,1 nm - 10 pm vychází z jádra. I záření 790 nm - 1 m
 6. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO ENERGIE 4. VÝSLEDKY ÚLOH . REJSTŘÍK. OBSAH. Úvod. 1 Základní pojmy. Obrazové prezentace. PÍ Paprsková optika . P2 Spektra látek . P3 Tepelné záření.

Rentgenové záření: referát - iReferaty

Elektromagnetické Kmitání a Vlnění :: Me

Veronika Pekarská ČVUT - Fakulta biomedicínského

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful elektromagnetické záření o stejné frekvenci f . Rozptýlené záření by tedy mělo obsahovat pouze jednu vlnovou délku. Příklad pro ϑ=π/2(Compton 1923) - spektrum záření po rozptylu (plná čára) je podobné, ale posunuté oproti původnímu (čárkovaně) k delším vlnovým délkám Vlnová délka roste (s rostoucím úhlem odraz Záření β je proud záporně nabitých elektronů. Někdy se rozlišuje záření β(elektrony) a β+ (kladně nabité pozitrony), lze ho zachytit 1 cm plexiskla nebo 1 mm olova. Záření γ je elektromagnetické záření vysoké frekvence, neboli proud velmi energetických fotonů Elektromagnetické kmitání a vlnění že záření gama a beta jsou stejně nebezpečné a příklad ve videu není úplně vhodný. 0. Diamagnetická levitace tuhy. V našem videu vysvětlíme diamagnetismus - levitaci tuhy nad neodymovými magnety. 90. Výbuch SOPKY

Fyzika 9. ročník - prezentace Výuka chemie, fyziky a ..

Fyzika: Elektromagnetické záření - sbírka příkladů 27/31. Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 3 podrobně řešených příkladů zaměřených na problematiku elektromagnetického zá... Typ školy: SŠ. Kategorie: Fyzika, Profi prác Rádiové vlny prezentace Rádiové vlny - Wikipedi . Sociální síť Twitter zaplavila ve Francii vlna antisemitských příspěvků, ve kterých lidé zesměšňovali holokaust a bagatelizovali utrpení Židů v nacistických koncentračních táborech. Elektromagnetické záření, jehož vlnová délka je v intervalu 1 mm až mnoho. Elektromagnetické záření . Klasifikace elektromagnetického záření; UV záření a jeho využití v chemické laboratoři; VIS záření a jeho vlastnosti; IR záření a jeho využití v chemické laboratoři; Spektrometrie ve viditelné oblasti záření. Lambert-Beerův zákon; Absorpční spektrum; Kalibrační přímka.

Kvantové vlastnosti a popis atomu - ppt stáhnout

Elektromagnetické pole a zdravotní rizika (I) - TZB-inf

Fluorescence a fosforescence - látka absorbovala energii ve formě světelných kvant (elektromagnetické záření) Chemoluminiscence energie byla látce dodána chemickou reakcí (chemiluminscence) Bioluminiscence energie byla dodána biologickými pochody (spec. případ chemiluminiscence) Elektroluminiscence energie byla dodána. Akumulátory - můžeme nabíjet, fotočlánek, elektromagnetické zdroje, termočlánky Dynamo - přeměna mechanické energie na elektrickou, stator a rotor Termočlánek - čidlo teploty, malá účinnost a výkon Elektroplaxy - živočichové jsou schopni vydávat elektrické výboje (paúhoř) Spojování rezistorů. Do série. Sluneční světlo je v širokém slova smyslu veškeré elektromagnetické záření, které je vydávané Sluncem. V případě povrchu Země je dopadající sluneční světlo filtrováno pozemskou atmosférou. Sluneční energie pohání veškeré životní procesy na Zemi a bez slunečního záření by život na naší planetě zanikl.. hybnost elektromagnetické vlny p W p c tlak záření prad úplná absorpce rad S p c úplný odraz 2 rad S p c reálné těleso 2 rad SS p cc x E B F e B v eE F c v dW Fdt c 1dW c dt e F c v RNDr. Zuzana malá, Ph.D. K611 FD ýVUT FY2 9. 11. 201 Abiotické faktory prostředí Sluneční záření Ing.Bohuslava Pajurková Význam: - základní podmínka života na Zemi Slunce - věčný zdroj energie (10 miliard let) S Z Celková energie 3,8 .1026 J/s 1381 J/m2/s Solární konstanta přímé záření +rozptýlené záření = globální záření 0 - 5 J/m2/s závisí na: -nadmořské výšce -zeměpisné šířce -denní a roční.

monitor :: I-prezentac

Učební text Zobrazovací metody využívající neionizující záření byl vytvořen k podrobnému a souhrnnému seznámení cílového čtenáře s tématem diagnostických zobrazovacích metod využívajících neionizující záření. Text je zaměřen na zobrazovací metody využívající ultrazvuk (ultrasonografie, dopplerovské zobrazování), laser, elektromagnetické. ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ -Děj, při kterém se přenáší energie od zdroje ke spotřebiči. Jeho zdrojem může být: 1) vodič, kterým protéká střídavý proud o vysoké frekvenci - více než 1 MHz 2) nabitá částice (nejčastěji elektron), která se pohybuje se zrychlením: a)tepelný pohyb iontů v látkách (ionty konají v látkách tepelný pohyb → kmitají různými. Optické vlastnosti látek Isaac Newton 1642 - 1727 Jan Marcus Marci z Kronlandu 1595 - 1677 Albert Einstein 1879-1955 Max Planck 1858-1947 James Clerk Maxwell 1831-1879 Světlo je elektromagnetické vlnění Energie elektromagnetických vln je kvantována Elektromagentické vlny jsou tvoeny elementárními částicemi - fotony Maxwellovy rovnice Rovinná monochromatická vlna A0. Prach může také absorbovat na straně bližší k povrchu protohvězdy elektromagnetické záření okolních hvězd. Vzniká tak dodatečný tlak přispívající ke kompresi protohvězdy. Při této pomalé kontrakci postupně narůstá v centru protohvězdy tlak a teplota, až v určité fázi dojde k zažehnutí termojaderné syntézy

Účinky elektromagnetického pole na lidský organismus - TZB

Elektromagnetické záření vydávají všechna tělesa. Chladná vyzařují infračervené záření okem neviditelné, tělesa zahřátá nad 500 °C září viditelně Tyto zbraně využívají elektromagnetické záření, zvuk nebo subatomové částice. Cílem článku je zejména prezentace informací o současné situaci v oblasti elektromagnetických zbraní se směrovanou energií, které využívají impulsní elektromagnetické pole v pásmu radiových vln a v pásmu mikrovln Záření GAMA •je vysoce energetické elektromagnetické záření vznikající při radioaktivních a jiných jaderných dějích, •záření gama je druh ionizujícího záření. •do materiálů proniká lépe než záření alfa nebo záření beta, ale je méně ionizující Záření γ je elektromagnetické záření (fotony) s velmi krátkou vlnovou délkou řádu 10-11 až 10-13 m. Vzniká při jaderných reakcích nebo radioaktivní přeměně přechodem jádra z vyššího do nižšího energetického stavu, přičemž se jádro zbavuje své excitační energie.. Záření γ. Čistých gama zářičů je málo, záření gama obvykle doprovází alfa nebo.

Elektromagnetické vlnění prezentace — Transkrip

RTG záření je elektromagnetické vlnění o velmi krátké vlnové délce. Toto záření se vytváří ve speciální lampě tzv. rentgence. Ta je součástí rentgenového přístroje. Záření proniká živou hmotou. Při průchodu pacientem se zeslabuje úměrně tloušťce a hustotě prozařované hmoty zdroji mikrovlnného záření působí na diodu a vytváří se paprsek elektronů s energií - cca 400 kV, 10—60 kA. Tato energie je poté vyzářena směrovou anténou. Elektromagnetické zbraně se mohou zásadně lišit s ohledem na svou konstrukci a použití např. podle využívaného frekvenčního pásma. Širokopásmové EMC zbran Prezentace: Michal Lexa: VOŠ a SŠSE Novovysočanská Elektromagnetické záření: Sami Ali: SPŠ Na Třebešíně. Elektromagnetické pole, elektrosmog, znečištění životního prostředí. V posledních letech nastalo doslova nasycení prostoru EMP, což způsobuje zejména velké množství mobilních telefonů, které jsou současně aktivovány. (Jsme toho svědky na ulici, v hromadné dopravě atd.

F_34_Elektromagnetické_záření_III_prezentace.pptx .pptx 944,12 kB 0× F_35_Radioaktivita_anotace_a_popis.pdf .pdf 554,49 kB 0× F_35_Radioaktivita_prezentace.pptx .pptx 236,20 kB 0× F_36_Jaderné_reakce_anotace_a_popis.pdf .pdf 555,31 kB 0× F_36_Jaderné_reakce_prezentace.pptx. Hmota uvnitř má nulovou hustotu, ale nevzniká vakuum, protože se uvnitř nachází elektromagnetické záření (fotony), řídící se Planckovým zákonem pro danou teplotu prostředí. Protože klidová hmotnost fotonů je nulová, neporušuje se zde ani nulová hustota K popisu záření tělesa se zavádí abstrakce absolutně černého tělesa, které veškerou dopadající energii pohltí. Lze ho velmi jednoduše realizovat jako začerněný prostor, do kterého vede jen malý otvor. Záření se při vstupu do malého otvoru několikanásobně odrazí a téměř všechno pohltí Máme znepokojující studie o tom, jak elektromagnetické záření ovlivňuje volně žijící zvířata, například ptačí peří působí jako antény. Všechny rostliny a zvířata, stejně jako lidé, se přizpůsobili elektromagnetickým polím Země, které zahrnují magnetické pole stejnosměrného proudu, stejnosměrné.

 • Strýček jedlička dcera.
 • Rybí maso wikipedia.
 • Radůza větře můj.
 • John deere bazos.
 • Sherlock holmes chronologie.
 • Národní divadlo praha v rytmu swingu buší srdce mé.
 • Jak říct holce co k ní cítím.
 • Jack white new album.
 • Kettle.
 • Hristovy travnik.
 • Přírodní krém na akné.
 • Slanost moří mapa.
 • Odstranění bradavic laserem kladno.
 • Workout pro zacatecniky.
 • Svítící dudlík mam.
 • Jak dlouho se léčí chlamydie.
 • Sony vegas online free.
 • Závodní motokára prodej.
 • Práce šlechtí anglicky.
 • Highline 179.
 • Garfield 2.
 • Kondylomata očkování.
 • Nízká motorka pro holku.
 • Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fotbalu.
 • Platina barva.
 • Jak na excel.
 • Výška zábradlí balkon norma.
 • Palanda pro tř.
 • Šerpy s vlastním potiskem praha.
 • Kathmandu casove pasmo.
 • Trest za vraždu v usa.
 • Blade 3.
 • Jak naporcovat hovězí maso.
 • Teroristické utoky v parizi.
 • Dušnost pocení.
 • Meric srdecniho tepu.
 • Kalkulačka se stupni a minutami online.
 • Fotokalendáře recenze.
 • Online documents.
 • Benu olomouc hana.
 • Lavmi latky.